Algemene Voorwaarden

FERNATRADE GMBH

 • 1 bereik
 1. Deze verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen in de zin van 310, lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). Voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden, worden alleen erkend als we uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan met de geldigheid ervan.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken met de klant voor zover het rechtshandelingen van verwante aard zijn (uit voorzorg dienen de verkoopvoorwaarden altijd aan de orderbevestiging te worden gehecht).
 3. Individuele afspraken die per geval met de koper worden gemaakt (inclusief nevenafspraken, aanvullingen en wijzigingen) prevaleren steeds boven deze verkoopvoorwaarden. Een schriftelijke overeenkomst of onze schriftelijke bevestiging is bepalend voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten, behoudens tegenbewijs.
 • 2 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen, kostenramingen, prijslijsten, levertijden etc. van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij ze een aanvaardingstermijn bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tenzij anders vermeld, zijn de door de verkoper opgegeven prijzen gebaseerd op:

– Uitvoering tijdens normale werkuren;

– op basis van de door de gebruiker gebruikte minimumhoeveelheden;

– in euro

– exclusief transport-, verpakkings-, bezorgkosten, btw en andere heffingen van overheidswege.

Indien tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de Staat en/of de vakbonden wijzigingen in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en dergelijke plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de verhogingen door te berekenen aan de koper. Indien gebruiker tussen voornoemde data een nieuwe prijslijst uitgeeft en deze van kracht wordt, is gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan koper te factureren. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van een collectief aanbod bestaat voor de gebruiker geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in het aanbod begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, noch geldt het aanbod automatisch voor nabestellingen.

 • 3 documenten verstrekt

Alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling – ook in elektronische vorm – zoals: B. berekeningen, tekeningen e.d. behouden wij eigendomsrechten en auteursrechten voor. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Indien wij het aanbod van de klant niet binnen de termijn van § 2 aanvaarden, moeten deze documenten ons onmiddellijk terugbezorgd worden.

 • 4 prijzen en betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek exclusief verpakking en exclusief BTW tegen het dan geldende tarief. Verpakkingskosten worden apart in rekening gebracht.

De aankoopprijs wordt alleen contant betaald bij levering. Tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt tussen verkoper en koper. Deze dienen in ieder geval schriftelijk te worden vastgelegd. Het aftrekken van een korting is alleen toegestaan met een bijzondere schriftelijke overeenkomst.

Voor alle leveringen buiten Duitsland moet het volledige factuurbedrag eerst op de bankrekening van de verkoper worden bijgeschreven voordat de goederen worden verzonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient de koopprijs te worden betaald binnen 10 dagen na levering (alternatieven: “… de koopprijs is betaalbaar binnen 21 dagen na facturering” of “… is de koopprijs op – de specifieke datum – te betalen “). Achterstallige rente wordt berekend tegen een tarief van 8% boven het betreffende basistarief per jaar (zie bijlage 1). De bewering van een hogere door verzuim veroorzaakte schade blijft voorbehouden.
 2. Tenzij er een vaste prijsafspraak is gemaakt, behouden wij ons het recht voor om redelijke prijswijzigingen door te voeren als gevolg van wijzigingen in loon-, materiaal- en distributiekosten voor leveringen die 3 maanden of later na het sluiten van het contract plaatsvinden.
 • 5 Retentierecht

De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 • 6 levertijd
 1. De aanvang van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt een tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper. De uitzondering van het onvervulde contract blijft voorbehouden.
 2. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij verwijtbaar andere medewerkingsplichten schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding te vorderen van de schade die wij in dit verband lijden, inclusief eventuele extra kosten. We behouden ons het recht voor om verdere claims te maken. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de gekochte zaak over op de klant op het moment dat de klant in verzuim is met de aanvaarding of betaling.
 3. In geval van een door ons veroorzaakte vertraging in de levering, niet opzettelijk of door grove nalatigheid, zijn wij aansprakelijk voor elke volle week vertraging in het kader van een forfaitaire vertragingsvergoeding van 3% van de leveringswaarde, maar niet meer dan 15% van de leveringswaarde.

 

 

 

 1. Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant wegens vertraging in de levering blijven onaangetast.
 2. De koper mag de door verkoper te leveren producten of diensten niet gebruiken in of ten behoeve van professionele of commerciële of grootschalige of professionele hennepteelt in de zin van artikel 11a lid 3 en lid 5 Opiumwet of artikel 11a lid 3 en 5 Opiumwet. 1 Lid 2 van het Opiumwetbesluit.
 3. Het is de koper bekend dat de levering door de gebruiker aan een koper die zich schuldig maakt aan bovengenoemde professionele, grootschalige hennepteelt en/of georganiseerde hennepteelt met betrekking tot de wettelijke keuringsplicht van de gebruiker, op het op kosten van de gebruiker een verdenking heeft gemaakt van een strafbaar feit in de zin van overtreding Opium wet.
 4. In het kader van deze keuringsplicht verklaart de koper bij het plaatsen van zijn bestelling dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn voor grootschalige of professionele hennepteelt. Indien de koper het Opiumwetbesluit overtreedt, zal de verkoper de koopovereenkomst onmiddellijk ontbinden en de levering niet voortzetten.
 5. In dit geval worden alle zakelijke contacten met de betreffende koper onmiddellijk beëindigd.
 6. Levering vindt plaats af magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle kosten voor douaneformaliteiten, exportdocumenten, etc. zijn voor rekening van de koper van buiten de Europese Unie.
 7. De verkoper is verantwoordelijk voor het opmaken van de nodige documenten of het aanmaken ervan of het vervullen van de nodige formaliteiten, maar op kosten van de koper. De verkoper is gerechtigd om voor een bestelling kosten in rekening te brengen.
 8. Opgegeven termijnen waarbinnen goederen moeten worden geleverd of te verrichten werkzaamheden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 9. Bij levering in termijnen wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
 10. Het risico ter zake van de geleverde zaken gaat op de koper over op het moment van levering. Indien de levering van de goederen aan de koper om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper. De verkoper dient de koper schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitgevoerde opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden en hem een redelijke termijn te stellen. Indien de koper na de termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, de koper is aansprakelijk voor de periode vanaf de datum van opslag of verhindering in de uitvoering van het werk.

 

 

 1. Indien de koper in verzuim is, heeft de verkoper het recht de overeenkomst zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, schriftelijk en met onmiddellijke ingang te ontbinden, kosten en rente zijn voor de koper verschuldigd.

 

 1. De verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen prijs alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten blijft onaangetast. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de goederen eenmalig geleverd op een door de koper opgegeven adres, ook indien de koper de goederen naar verschillende adressen moet distribueren. De koper zorgt ervoor dat de bestemming/losplaats goed bereikbaar is en is verantwoordelijk voor het lossen/lossen. Met het oog op de nakoming van zijn betalingsverplichtingen is gebruiker gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid van koper te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

 

 • 7 Risico-overgang bij verzending

Indien de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen op de klant over op het moment dat ze naar de klant worden verzonden, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek / het magazijn. Dit geldt ongeacht of de goederen vanaf de plaats van uitvoering worden verzonden of wie de vrachtkosten draagt.

 

 • 8 eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons de eigendom van het geleverde voor totdat alle vorderingen uit het leveringscontract volledig zijn betaald. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook als we daar niet altijd uitdrukkelijk naar verwijzen. Wij zijn gerechtigd het gekochte terug te nemen indien de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt.
 2. Zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, is de klant verplicht de gekochte zaak met zorg te behandelen. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade (let op: alleen toegestaan bij verkoop van kwalitatief hoogwaardige goederen). Indien er onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de klant dit op eigen kosten tijdig uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de klant ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien de geleverde zaak in beslag wordt genomen of aan andere ingrepen door derden wordt blootgesteld. Als de derde partij ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een proces in overeenstemming met Sectie 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is de klant aansprakelijk voor de schade die wij lijden.
 3. De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen in het kader van de normale gang van zaken door te verkopen. De klant cedeert hierbij de vorderingen op de klant uit de doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan ons ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief btw). Deze overdracht geldt ongeacht of het gekochte artikel zonder of na bewerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht bevoegd om de vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft onaangetast. We zullen de vordering echter niet incasseren zolang de klant zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten nakomt, niet in gebreke is met betalen en met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of betalingen zijn opgeschort. [Let op: Dit artikel is niet van toepassing als er geen verlengd eigendomsvoorbehoud wordt beoogd.]

 

 1. De bewerking en bewerking of omvorming van de gekochte zaak door de klant geschiedt steeds in onze naam en voor onze rekening. In dit geval gaat het aanstaande recht van de koper op het gekochte artikel verder met het omgebouwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de objectieve waarde van ons gekochte artikel tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper de evenredige mede-eigendom aan ons overdraagt en de ontstane enige of mede-eigendom voor ons houdt. Om onze vorderingen op de klant veilig te stellen, draagt de klant ons ook die vorderingen over die ontstaan tegen een derde partij door de verbinding van de voorbehouden goederen met een eigendom; we nemen deze opdracht al aan.
 2. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

 

 • 9 Garantie en melding van defecten evenals verhaal / verhaal van de fabrikant
 1. Het garantierecht van de koper veronderstelt dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn inspectie- en klachtverplichtingen volgens 377 van het Duitse handelswetboek (HGB).
 2. Aanspraken wegens gebreken verjaren 12 maanden na levering van de door ons aan onze klant geleverde goederen. De wettelijke verjaringstermijn geldt voor aanspraken op schadevergoeding in geval van opzet en grove nalatigheid, alsmede voor schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van opzet of onachtzaam plichtsverzuim van de gebruiker. (Let op: bij de verkoop van gebruikte goederen kan de garantietermijn volledig worden uitgesloten met uitzondering van de in zin 2) genoemde schadeclaims.

Voor zover de wet volgens 438 lid 1 nr. 2 BGB (gebouwen en voorwerpen voor gebouwen), 445 b BGB (regresrecht) en Sectie 634a lid 1 BGB (bouwfouten) langere termijnen voorschrijft, zijn deze termijnen gelden. Voorafgaand aan het retourneren van de goederen dient onze vergunning te worden aangevraagd.

 1. Indien de geleverde goederen ondanks alle zorgvuldigheid een gebrek vertonen dat reeds bestond op het moment van de risico-overgang, zullen wij ofwel de goederen herstellen ofwel vervangende goederen leveren, mits tijdige melding van gebreken. Wij moeten altijd in de gelegenheid worden gesteld om binnen een redelijke termijn aanvullende prestaties te leveren. Regresclaims blijven onaangetast door de bovenstaande regeling zonder beperking.
 2. Als de nakoming achteraf mislukt, kan de klant – ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding – de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verlagen.
 3. Aanspraken op gebreken bestaan niet bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onbeduidende aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage, alsmede bij schade die na risico-overdracht als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden, ongeschikte bouwgrond of door bijzondere invloeden van buitenaf die niet vereist zijn door het contract. Indien door de klant of een derde ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden of wijzigingen worden uitgevoerd, bestaat voor deze of de daaruit voortvloeiende gevolgen geen aanspraak op gebreken.
 4. Aanspraken van de klant wegens de voor de aanvullende prestatie noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, zijn uitgesloten indien de kosten stijgen doordat de door ons geleverde goederen vervolgens naar een andere plaats dan het filiaal van de door de klant is gebracht, tenzij de zending overeenkomt met het beoogde gebruik.
 5. Het verhaalsrecht van de koper op ons bestaat slechts voor zover de koper met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijk verplichte aanspraken op gebreken. Lid 6 is overeenkomstig ook van toepassing op de omvang van het verhaalsrecht van de koper op de leverancier.

 

 

 

 • 10 diversen
 1. Dit contract en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).
 2. Plaats van uitvoering en exclusieve bevoegde rechtbank en voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract is onze vestigingsplaats, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging (Opmerking: het gebruik van de clausule is niet toegestaan als ten minste één van de partijen is een bedrijf dat niet is ingeschreven in het handelsregister)
 3. Alle afspraken tussen partijen ter uitvoering van deze overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd in deze overeenkomst.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de gebruiker is niet effectief.

Bedrag achterstallige rente

Vanaf het begin van het verzuim is de koper naast de koopprijs vertragingsrente aan de verkoper verschuldigd. Als een consument betrokken is bij de koopovereenkomst, hetzij als koper of als verkoper, ligt de rente 5% boven de basisrente. Bij koopovereenkomsten tussen ondernemers wordt door de hervorming van het verbintenissenrecht de rente verhoogd tot 8% boven de basisrente.

§ 1 Geltungsbereich

 1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.
 2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt (vorsorglich sollten die Verkaufsbedingungen in jedem Fall der Auftragsbestätigung beigefügt werden).
 3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Alle Angebote, Kostenvoranschläge, Preislisten, Lieferzeiten etc. des Verkäufers sind freibleibend, es sei denn, sie enthalten eine Annahmefrist. Wird ein unverbindliches Angebot vom Käufer angenommen, hat der Verkäufer das Recht, das Angebot innerhalb von zwei Werktagen nach Zugang der Annahme zu widerrufen. Hieraus können keine Rechte abgeleitet werden, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. Die vom Verkäufer angegebenen Preise basieren, sofern nicht anders angegeben, auf:

– Ausführung während der normalen Arbeitszeit;

– basierend auf den vom Benutzer verwendeten Mindestmengen;

– in EURO

– exklusive Transport-, Verpackungs-, Lieferkosten, Mehrwertsteuer und sonstiger staatlicher Abgaben.

Sollten zwischen dem Datum des Vertragsabschlusses und der Umsetzung des Vertrages durch den Staat und/oder die Gewerkschaften Änderungen der Löhne, Arbeitsbedingungen, Sozialversicherungen und dergleichen vorgenommen werden, ist der Nutzer berechtigt, die Erhöhungen an die Käufer weiter zugeben. Wird zwischen den vorgenannten Terminen eine neue Preisliste vom Nutzer herausgegeben und tritt diese in Kraft, ist der Nutzer berechtigt, dem Käufer die darin genannten Preise in Rechnung zu stellen. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10 %, hat der Käufer das Recht, den Vertrag aufzulösen. Bei einem Sammelangebot besteht für den Nutzer keine Verpflichtung, einen Teil der im Angebot enthaltenen Waren zu einem entsprechenden Teil des angegebenen Preises zu liefern, noch gilt das Angebot automatisch für Nachbestellungen.

§ 3 Überlassene Unterlagen

An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen Unterlagen  – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen etc., behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung

 1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Bar, bei Lieferung. Außer es wurden im Vorfeld andere Absprache zwischen Verkäufer und Käufer getroffen. Diese müssen in jeden Fall schriftlich festgehalten werden. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.

Bei allen Lieferungen außerhalb Deutschland muss der gesamte Rechnungsbetrag vor dem Versand der Ware, zunächst auf das genannte Bankkonto des Verkäufers überwiesen werden, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart.

 1. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen (Alternativen: „ … ist der Kaufpreis innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungsstellung zahlbar“ oder „ … ist der Kaufpreis bis zum – konkretes Datum – zahlbar“). Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. (siehe Anlage 1) Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
 2. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wurde, bleiben angemessene Preisänderungen wegen veränderter Lohn-, Material- und Vertriebskosten für Lieferungen, die 3 Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten.

 

§ 5 Zurückbehaltungsrechte

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit

 1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
 2. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
 3. Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des Lieferwertes.
 4. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt.
 5. Der Käufer darf die vom Verkäufer zu liefernden Produkte oder Dienstleistungen nicht im oder zugunsten des professionellen oder kommerziellen oder großflächigen oder professionellen Hanfanbaus.
 6. Dem Käufer ist bekannt, dass die Lieferung durch den Verwender an einen Käufer, der sich des oben genannten professionellen, großflächigen Hanfanbaus und/oder organisierten Hanfanbaus im Hinblick auf die gesetzliche Untersuchungspflicht gegenüber dem Verwender schuldig macht, zu der zu Lasten des Verwenders geltend gemachte Verdacht einer Straftat im Sinne des Opiumgesetz.
 7. Im Rahmen dieser Untersuchungspflicht erklärt der Käufer bei Abgabe seiner Bestellung, dass die von ihm bestellten Produkte nicht für den großflächigen oder professionellen Cannabisanbau bestimmt sind. Wenn der Käufer dem Opiumgesetz-Dekret zuwiderhandelt, wird der Verkäufer den Kaufvertrag sofort auflösen und die Lieferung nicht fortsetzen.
 8. In diesem Fall werden alle Geschäftskontakte mit dem betroffenen Käufer sofort beendet.
 9. Die Lieferung erfolgt ab Lager, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart. Alle Kosten für Zollformalitäten, Ausfuhrdokumente etc. gehen zu Lasten des Käufers von außerhalb der Europäischen Union.
 10. Für die Erstellung der erforderlichen Unterlagen bzw. deren Erstellung oder die Erledigung der erforderlichen Formalitäten ist der Verkäufer verantwortlich, jedoch zu Lasten des Käufers. Der Verkäufer ist berechtigt, Kosten für einen Auftrag zu berechnen.
 11. Angegebene Fristen, innerhalb derer Waren zu liefern oder Arbeiten zu erbringen sind, können niemals als strikte Fristen angesehen werden, es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Bei verspäteter Lieferung ist der Verkäufer daher schriftlich in Verzug zu setzen.
 12. Bei Lieferung in Raten gilt jede Stufe als separate Transaktion.
 13. Die Gefahr bezüglich der gelieferten Ware geht zum Zeitpunkt der Lieferung auf den Käufer über. Wenn die Lieferung der Ware an den Käufer aus irgendeinem Grund nicht erfolgen kann, behält sich der Verkäufer vor, die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Der Verkäufer hat den Käufer schriftlich über die durchgeführte Lagerung und/oder das Hindernis bei der Ausführung der auszuführenden Arbeiten zu informieren und ihm eine angemessene Frist zu setzen.

Wenn der Käufer seinen Verpflichtungen nach Ablauf der Frist nicht nachkommt,

haftet der Käufer für den Zeitraum, gerechnet ab dem Datum der Aufbewahrung oder Behinderung bei der Ausführung der Arbeiten.

 1. Kommt der Käufer in Verzug, dann ist der Verkäufer das Recht hat, den Vertrag ohne vorherige oder weitere Inverzugsetzung, ohne gerichtliches Eingreifen und ohne Schadensersatz, schriftlich und mit sofortiger Wirkung zu kündigen, Kosten und Zinsen sind verpflichtet, für den Käufer.
 2. Die Verpflichtung des Käufers zur Zahlung des vereinbarten geschuldeten Preises sowie etwaiger Lager- und/oder sonstiger Kosten bleibt hiervon unberührt. Sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren, erfolgt die Lieferung der Ware einmalig an eine vom Käufer angegebene Adresse, auch wenn die bestellte Ware vom Käufer an verschiedene Adressen verteilt werden soll. Der Käufer gewährleistet eine gute Erreichbarkeit des Bestimmungsortes/Entladeplatzes und ist für das Entladen/Entladen verantwortlich. Der Verwender ist berechtigt, im Hinblick auf die Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen vom Käufer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen, bevor er mit der Lieferung fortfährt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Werks/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

 

§ 8 Eigentumsvorbehalt

 1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.
 2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in derLage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
 3. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: Diese Klausel entfällt, wenn kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.]
 4. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.
 5. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

 

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress

 1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
 2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. (Hinweis: bei dem Verkauf gebrauchter Güter kann die Gewährleistungsfrist mit Ausnahme der im Satz 2 genannten Schadensersatzansprüche ganz ausgeschlossen werden).

Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen.

 1. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
 2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
 3. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
 4. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
 5. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

 

 

 

§ 10 Sonstiges

 1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
 2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt (Hinweis: Die Verwendung der Klausel ist unzulässig, wenn mindestens eine der Parteien ein nicht im Handelsregister eingetragenes Unternehmen ist)
 3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

 

Haftungsbeschränkungen

Jeder Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, ist unwirksam.

Höhe der Verzugszinsen

Ab Beginn des Verzugs schuldet der Käufer dem Verkäufer zusätzlich zum Kaufpreis Verzugszinsen. Ist an dem Kaufvertrag ein Verbraucher beteiligt, sei es als Käufer oder als Verkäufer, beträgt der Zinssatz 5 % über dem Basiszinssatz. Bei Kaufverträgen zwischen Unternehmern wird der Zinssatz durch die Schuldrechtsreform auf 8 % über dem Basiszinssatz erhöht.

FERNATRADE GMBH

 • 1 scope
 1. These conditions of sale apply exclusively to entrepreneurs, legal entities under public law or special funds under public law within the meaning of Section 310, Paragraph 1 of the German Civil Code (BGB). Conditions of the customer that contradict or deviate from our conditions of sale will only be recognized if we expressly agree to their validity in writing.
 2. These conditions of sale also apply to all future business with the customer insofar as they are legal transactions of a related nature (as a precaution, the conditions of sale should always be attached to the order confirmation).
 3. Individual agreements made with the buyer on a case-by-case basis (including side agreements, additions and changes) always take precedence over these conditions of sale. A written contract or our written confirmation is authoritative for the content of such agreements, subject to proof to the contrary.
 • 2 Offer and conclusion of contract

All offers, cost estimates, price lists, delivery times, etc. of the seller are non-binding, unless they contain an acceptance period. If a non-binding offer is accepted by the buyer, the seller has the right to revoke the offer within two working days after receipt of the acceptance. No rights can be derived from this unless the parties have expressly agreed otherwise in writing. Unless otherwise stated, the prices quoted by the seller are based on:

– Execution during normal working hours;

– based on the minimum quantities used by the user;

– in Euro

– excluding transport, packaging, delivery costs, VAT and other government taxes.

If changes in wages, working conditions, social security and the like are made between the date of the conclusion of the contract and the implementation of the contract by the state and / or the trade unions, the user is entitled to pass the increases on to the buyer. If the user issues a new price list between the aforementioned dates and this comes into force, the user is entitled to invoice the buyer for the prices stated therein. If the price increase is more than 10%, the buyer has the right to dissolve the contract. In the case of a collective offer, there is no obligation for the user to deliver part of the goods contained in the offer at a corresponding part of the stated price, nor does the offer automatically apply to reorders.

 • 3 Documents provided

All documents provided to the customer in connection with the placing of the order – also in electronic form – such as B. calculations, drawings, etc., we reserve property rights and copyrights. These documents may not be made accessible to third parties unless we give the customer our express written consent. If we do not accept the customer’s offer within the period of § 2, these documents must be returned to us immediately.

 

 • 4 prices and payment
 1. Unless otherwise agreed in writing, our prices apply ex works excluding packaging and plus VAT at the currently applicable rate. Packaging costs will be charged separately.

The purchase price is only paid in cash upon delivery. Unless other arrangements have been made between the seller and buyer in advance. These must be recorded in writing in any case. The deduction of a discount is only permitted with a special written agreement.

For all deliveries outside of Germany, the entire invoice amount must first be transferred to the seller’s bank account before the goods are dispatched, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.

 1. Unless otherwise agreed, the purchase price is to be paid within 10 days of delivery (alternatives: “… the purchase price is payable within 21 days of invoicing” or “… is the purchase price by – the specific date – payable “). Interest on arrears will be charged at a rate of 8% above the respective base rate p.a. (see Appendix 1). The assertion of a higher damage caused by default remains reserved.
 2. Unless a fixed price agreement has been made, we reserve the right to make reasonable price changes due to changes in wage, material and distribution costs for deliveries made 3 months or later after the conclusion of the contract.

 

 • 5 Right of Retention

The customer is only authorized to exercise a right of retention if his counterclaim is based on the same contractual relationship.

 • 6 delivery time
 1. The start of the delivery time specified by us presupposes the timely and proper fulfillment of the purchaser’s obligations. The exception of the unfulfilled contract remains reserved.
 2. If the customer is in default of acceptance or if he culpably breaches other obligations to cooperate, we are entitled to demand compensation for the damage we incur in this respect, including any additional expenses. We reserve the right to make further claims. If the above conditions are met, the risk of accidental loss or accidental deterioration of the purchased item is transferred to the customer at the point in time at which the customer is in default of acceptance or payment.
 3. In the event of a delay in delivery caused by us not intentionally or through gross negligence, we are liable for each full week of delay within the framework of a flat-rate compensation for delay amounting to 3% of the delivery value, but not more than 15% of the delivery value.
 4. Further legal claims and rights of the customer due to a delay in delivery remain unaffected.
 5. The buyer may not use the products or services to be delivered by the seller in or for the benefit of professional or commercial or large-scale or professional hemp cultivation .

 

 1. The buyer is aware that the delivery by the user to a buyer who is guilty of the above-mentioned professional, large-scale hemp cultivation and / or organized hemp cultivation with regard to the legal obligation to inspect the user is at the expense of the user made suspicion of a criminal offense within the meaning of Opium law.
 2. As part of this examination obligation, the buyer declares when placing his order that the products he has ordered are not intended for large-scale or professional cannabis cultivation. If the buyer violates the Opium Act decree, the seller will immediately dissolve the sales contract and not continue the delivery.
 3. In this case, all business contacts with the buyer concerned will be terminated immediately.
 4. Delivery takes place ex warehouse, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing. All costs for customs formalities, export documents, etc. are borne by the buyer from outside the European Union.
 5. The seller is responsible for the creation of the necessary documents or their creation or the completion of the necessary formalities, but at the expense of the buyer. The seller is entitled to charge costs for an order.
 6. Specified deadlines, within which goods are to be delivered or work to be performed, can never be regarded as strict deadlines, unless it has been

expressly agreed otherwise. In the event of late delivery, the seller must therefore be given written notice of default.

 1. For delivery in installments, each stage is considered a separate transaction.
 2. The risk with regard to the delivered goods is transferred to the buyer at the time of delivery. If the delivery of the goods to the buyer cannot take place for any reason, the seller reserves the right to store the goods at the buyer’s expense and risk. The seller must inform the buyer in writing about the storage carried out and / or the obstacle in the execution of the work to be carried out and set him a reasonable deadline.

If the buyer does not meet his obligations after the deadline,

the buyer is liable for the period from the date of storage or hindrance in the execution of the work.

 1. If the buyer is in default, then the seller has the right to terminate the contract without prior or further notice of default, without judicial intervention and without compensation, in writing and with immediate effect; costs and interest are obligated for the buyer.
 2. The buyer’s obligation to pay the agreed price as well as any storage and / or other costs remains unaffected. Unless otherwise agreed in writing by the parties, the goods will be delivered once to an address specified by the buyer, even if the buyer is to distribute the goods to different addresses. The buyer ensures that the destination / unloading point can be easily reached and is responsible for unloading / unloading. With a view to fulfilling his payment obligations, the user is entitled to request advance payment or security from the buyer before proceeding with the delivery.

 

 

 

 • 7 Transfer of risk upon dispatch

If the goods are sent to the customer at the request of the customer, the risk of accidental loss or accidental deterioration of the goods is transferred to the customer when they are sent to the customer, at the latest when they leave the factory / warehouse. This applies regardless of whether the goods are dispatched from the place of performance or who bears the freight costs.

 

 • 8 retention of title
 1. We reserve title to the delivered item until all claims from the delivery contract have been paid in full. This also applies to all future deliveries, even if we do not always expressly refer to them. We are entitled to take back the purchased item if the customer behaves contrary to the contract.
 2. As long as ownership has not yet passed to him, the customer is obliged to treat the purchased item with care. In particular, he is obliged to pay the replacement value at his own expense against theft, fire and water damage

insure (note: only permitted when selling high-quality goods). If maintenance and inspection work has to be carried out, the customer must carry this out in good time at his own expense. As long as ownership has not yet passed, the customer must notify us immediately in writing if the delivered item is seized or exposed to other interventions by third parties. If the third party is unable to reimburse us for the judicial and extrajudicial costs of a lawsuit in accordance with Section 771 of the German Code of Civil Procedure, the customer is liable for the loss we incur.

 1. The customer is entitled to resell the reserved goods in the normal course of business. The customer hereby assigns the claims against the customer from the resale of the goods subject to retention of title to us in the amount of the final invoice amount agreed with us (including VAT). This assignment applies regardless of whether the purchased item has been resold without or after processing. The customer remains authorized to collect the claim even after the assignment. Our authorization to collect the claim ourselves remains unaffected. However, we will not collect the claim as long as the customer fulfills his payment obligations from the proceeds received, is not in default of payment and, in particular, no application has been made to open insolvency proceedings or payments have been suspended. [Note: This clause does not apply if no extended retention of title is intended.]
 2. The treatment and processing or transformation of the purchased item by the customer is always done in our name and on our behalf. In this case, the expectant right of the purchaser to the purchased item continues with the remodeled item. If the purchased item is processed with other items that do not belong to us, we acquire co-ownership of the new item in the ratio of the objective value of our purchased item to the other processed items at the time of processing. The same applies in the event of mixing. If the mixing takes place in such a way that the purchaser’s item is to be regarded as the main item, it is agreed that the purchaser shall transfer proportional co-ownership to us and keep the resulting sole or co-ownership for us. In order to secure our claims against the customer, the customer also assigns to us those claims that arise against a third party through the connection of the reserved goods with a property; we already accept this assignment.
 3. We undertake to release the securities to which we are entitled at the request of the customer insofar as their value exceeds the claims to be secured by more than 20%.

 

 • 9 Warranty and notification of defects as well as recourse / manufacturer recourse
 1. The purchaser’s warranty rights presuppose that he has duly complied with his inspection and complaint obligations under Section 377 of the German Commercial Code (HGB).
 2. Claims for defects become statute-barred 12 months after delivery of the goods we have delivered to our customer. The statutory limitation period applies to claims for damages in the event of intent and gross negligence as well as injury to life, body and health based on an intentional or negligent breach of duty by the user. (Note: with the sale of used goods, the warranty period can be completely excluded with the exception of the claims for damages mentioned in sentence 2).

Insofar as the law prescribes longer periods in accordance with Section 438 (1) No. 2 BGB (buildings and items for buildings), Section 445 b BGB (right of recourse) and Section 634a (1) BGB (construction defects), these periods apply. Prior to returning the goods our permit is to be requested.

 1. If, despite all due care, the delivered goods show a defect that already existed at the time of the transfer of risk, we will either repair the goods or deliver replacement goods, subject to timely notification of defects. We must always be given the opportunity to provide supplementary performance within a reasonable period. Recourse claims remain unaffected by the above regulation without restriction.
 2. If the subsequent performance fails, the customer can – regardless of any claims for damages – withdraw from the contract or reduce the remuneration.
 3. Claims for defects do not exist in the case of only insignificant deviations from the agreed quality, in the case of only insignificant impairment of usability, in the case of natural wear and tear, as well as damage that after the transfer of risk as a result of incorrect or negligent handling, excessive use, unsuitable operating resources, defective construction work, unsuitable Building ground or due to special external influences that are not required by the contract. Improper repair work is carried out by the customer or a third party
 • 10 miscellaneous
 1. This contract and all legal relationships between the parties are subject to the law of the Federal Republic of Germany to the exclusion of the UN Sales Convention (CISG).
 2. The place of performance and exclusive place of jurisdiction and for all disputes arising from this contract is our place of business, unless otherwise stated in the order confirmation (Note: The use of the clause is not permitted if at least one of the parties is a company not entered in the commercial register)
 3. All agreements made between the parties for the purpose of executing this contract are set out in writing in this contract.

 

Limitation of Liability

Any exclusion or limitation of liability for damage resulting from injury to life, limb or health based on an intentional or negligent breach of duty by the user or an intentional or negligent breach of duty by a legal representative or vicarious agent of the user is ineffective.

Amount of interest on arrears

From the beginning of the default, the buyer owes the seller default interest in addition to the purchase price. If a consumer is involved in the sales contract, be it as a buyer or as a seller, the interest rate is 5% above the base rate. In the case of sales contracts between entrepreneurs, the interest rate will be increased to 8% above the base rate due to the reform of the law of obligations.